Pã´i Mág kãgmĩ Nonoai R. G. Sul tá

Kurẽ tỹ 11 kysẽ 10 prỹg tỹ 2010 kã Nonoai tá fóg tỹ pã´i ag vỹ Pã´i Mág tỹ (Jose Nascimneto) kãgmĩj ge ja nĩ, ag ti nĩféj jé fóg ag ga kãtá. Vẽnh mỹ tóg fóg ag no vẽgfor ja gégnĩja nĩ, ti kar ti kósin, ag ĩn kãtá tóg nỹtĩ ja nĩ, kỹ fóg tỹ pãí ag tóg ser ag rĩnh mũ fóg ag ga tá ag nĩg féj jé.
Kanhgág tỹ pã´i kãsir kar kanhgág kar ag vỹ ser ẽgno ke vãnh mãn kỹ jagnẽmré to vẽmén mũ kar, Irai ag mré ser, ag tỹ hãrenkỹ ag pan jé. Kỹ ag kã ũ
tóg to jykrén mũ ãmĩn nĩféj ke to, ag vỹ ser jagnémré tapir ke kỹ vẽnh jykre tag han mũ ser. To ag vỹ kuty pir kar kurã pir han mũ, hãra ag vỹ kurã tỹ 12 kysẽ tỹ 10 ke ag pan mũ ser.
Kurã tỹ 20 kar 21 kysẽ tỹ 10 tag kã ag tó ser pã´i tỹ cacique tỹ 6 ag mré vãmãn mũ ( Vicete Dutra, Votouro, Irai, Rio da Varzea, Cacique Double kar Nonoai ti ser)ag tỹ fóg tỹ pã´i ag pópé rá katu rárá jé ag tũ pẽ kãki nỹtĩ kỹ. Ag tỹ ser ag tũ pẽ tỹ pópé ki rán kỹ MINISTÉRIO PÚBLICO ra jãnã jé FUNAI mré.