Nĩ.

(NĨ) ke mũ tag vỹ to vãme 'e nĩ, mỹ ẽg tỹ ti tó kỹ ẽg vỹ ve ta hãnri ke tĩ. Ti to rá 'ũ vỹ tỹ:
(Nĩ) ra, ke nĩ. Kar 'ũ vỹ tỹ:
Monh (nĩ) ko ra (RS, SC) ki, "nĩka mág" (nĩ) ko ra (PR) tá. Kar 'ũ vỹ tỹ:
Gĩr vỹ sĩnvĩ (nĩ), marcador vẽ, taki.
Kỹ (Nĩ) tag vỹ ẽg vĩ kar ẽg vẽnhrá ki vẽnhven mág tĩ.