KA to vãme

(Ka) to vãme vỹ 'e tĩ. Mỹr ẽg tỹ (ka) ken kỹ ẽg vỹ nén 'ũ régre to nĩgjãg ge nĩ, hã vỹ tỹ:
1º (ka) - Ka vỹ mág jẽ.
2º (ka) - Ka vỹ inh pra.

Hã kỹ ẽg vỹ ẽg vĩ ketũmỹr ẽg vẽnhrán kỹ vẽnh ki ẽmẽj ge nĩ, ũ tỹ ẽg vĩ mẽg mũ ẽn tỹ vẽnh kygnã tũg jé.