Ẽmã ta Irai tá Kanhgág Jógo to vẽnhmãn kutãj ge.

Kurẽ 03 kysã tỹ janeiro prỹg tỹ 2014 kã professor 'e vỹ ẽmã tỹ Irai tá vẽnhmãn mũ. Ag tỹ "Kanhgág Jógo" to vãmén ge vẽ, kar kanhgág vĩ ki dicionário digital to kegé. Fóg ag ẽmã ta Campinas SP tá Ong KAMURI ta rãnhrãj nỹtĩ ag vỹ kanhgág ag mré vĩj kãmũj mũ, kar Professor Wilmar D'Angelis (linguista) ti mré.