Pó Grẽ.

Fóg ag vỹ vãsỹ asukri ta kukrũ ki kujãn ka vóg-vóg ge kỹ kar rón kỹ tuvãnh tĩ, ag tỹ kar kãhun jé, hã to ag vỹ karamẽra ke ja nĩgtĩ. Kỹ ser ag vỹ nén 'ũ vãne kej fã mĩ vin tĩ, ag tỹ ser vẽnh kar mỹ vãne ke jé. Tag pãte ser karamẽra tag vỹ kanhgág ag ki kãrã mũ, kỹ ag vỹ kãmã mỹr vỹ ag mỹ ko há nĩ, karamẽra ãn ti. Hãra kanhgág ũ ag vỹ karamẽra tag nón nĩgjãg mũ, kỹ vỹ ag mỹ vẽnhmỹ vẽnh kar tỹ fóg ta nén tag jyjyn ja tag tugtó mũ tag tĩ. kỹ vỹ jagnẽ mré: mũnỹ ẽg vĩ ki ti jyjyn jé, ke mũ. Ag vỹ to PÓ GRẽ ke mũ ser, karamẽra ẽn to. Kanhgág tag ag vỹ tỹ Ẽmã ta Jỹkora tá ke nỹtĩ. Kỹ ser uri ẽmã tag tá kanhgág 'ũ pi karamẽra ke ha, Pó Grẽ ke ag ta tĩ.