VẼNH PÉTIGTI

VẼNH PÉTIGTI
VẼNH PÉTIGTI MÁG,VẼNH PÉTIGTI KÃSIR,VẼNH PÉTIGTI.
VẼNH PÉTIGTI TÓG MUNMUR TĨ KURÃ KAR KI ,ÓRA KAR KI,MĨNŨTU KAR KI.
ẼG TỸ VẼNH PÉTI Ũ TỸ JYKRÉG TŨRA TÓG ẼG FE KÃKI MUR TĨ.
VẼNH PÉTIGTI VỸ ẼG TỸ RĨNRĨR MŨ TAG TỸ KÃPẼN MŨJ KE KI HÁ HAN TĨ.
RĨNRĨR MŨ ẼG TĨ ẼG VẼNH PÉTIGTI KRỸGKRỸG GE NÓN.
KEJẼN ẼG PÉNĨN NỸTĨ Ũ TÓG,ẼG MỸ KÃTÉN SÓR TĨ,VẼNH VĨ KUSA TỸ.
AG TỸ AG VẼNH PÉTIGTI TÁ KRỸGKRỸG TŨ NĨN KỸ,PI KE NỸ AG MỸ Ũ TỸ TI TŨ TÁ KRỸG GE TI.VẼNH HÃ TO JYKRÉN VẼ ẼN TI.
KEJẼN ẼG TÓG INH PI TÁ KRỸG MŨ KE TĨ,ẼG JÃ HÁ TÁ TÓG NỸTĨ.
KE TŨMỸR ẼG TÓG ẼG MỸ KE PI JÉ,MỸR ẼG PI TỸ NE NỸTĨ KE TĨ.
ẼG TỸ KRI FIG TŨ NĨN KỸ,ẼG KRENKREN MŨ.
TI NỸTĨ JA TÁ ẼG KÃPAN GE NĨ,KE TŨMỸR TÓG SINSIN MŨ KỸ ẼG PI TÁ KRỸGKRỸG MŨ SER,ẼG VẼNH PÉTIGTI TI.
TI TÁ KRỸG GE TÓG VẼNH GÉNH MĨ KÃTĨG NĨ,KAR VÃSÃ MRÉ TÁ JUN SÓR ẼN KE GÉ.
Ũ TỸ ẼG MỸ ẼG VẼNH PÉTI KRI FIG TĨ ẼN MRÉ ẼG MŨJ KE NĨ.
KAR HÃ TO VÃSÃN MÃN GE ẼN VỸ HÁ TỸVĨ NĨ,TÁ KRỸG GE RA TĨG HÃ VẼ SER.
TI JÉ Ã MỸ JAGY HÁ NĨ VẼ,HÃRA TOVÃNH TŨG NĨ Ã VẼNH PÉTI TI.
VẼNH KÃTÁ Ã TAR KÃTĨN NĨ,INH MỸ KEM NĨ ẼG JO NĨ TI MỸ,
MỸR ORAÇÃO Ũ PI VÉ KÉ VỸN KE TĨ ẼG TỸ KI FE NĨM KỸ.
NÉN Ũ KAR TỸ HEN RIKEJ KE ẼN KRI FIM NĨ.MRÉ KE HÁ VẼ.
TÁ KRỸ Ã NĨ!VẼNH PÉTIM NĨ.Ã VẼNH PÉTI TO VÃNH TŨG NI,
KỸ Ã TÁ FIN RÃM GEJ MŨ.