Jagnã mré 2014 kãtĩn há han ge.

Uri vỹ tỹ prỹg ta 2013 ki kurẽ ẽgno nĩ. Kỹ ẽmã kar mĩ vẽnẽh kar vỹ vẽnh kãn kãn nỹtĩ nĩ, ag tỹ prỹ kãrã ta 2014 mỹ kãtĩg há han nĩ ken jé.