Tytẽg fi

Tytẽg fi vỹ tỹ ũn tátá fi tỹ ser mog tẽg ẽn fi jẽ. fi tỹ ser tytẽg jẽn kỹ fi vỹ vẽnh han mé jẽgtĩ, kar fi vỹ ser tag hã kã kyrũ ag tỹ jykre jẽgtĩ gé. Vẽnh kusũgsũg kamẽ fi ta jẽgtĩ tĩ, kar nén 'ũ kar vỹ fi mỹ tỹ ne tũ tĩgnĩ, mỹr fi tỹ tar há jẽgtĩ. Ga tag kri kanhgág mré fóg vỹ tytẽg tĩ, hãra vé fag vỹ tỹ'ũ jẽgtĩ kanhgág ta tytẽg ẽn fi.