Kurẽ tẽgtũ kã vẽnhmãn.

Kurẽ tẽgtũ tag kã ẽg vỹ ẽmã ta Iraí tá vẽnhmãn nỹtĩ. Ẽg tỹ Kanhgág Jógo to vãménge vã, Ong ta KAMURI mré. São Paulo tá ke ag vẽ, hãra ag vỹ kanhgág ag mré "site" tag han ka nỹtĩ. Ka ser ẽg tỹver kurã tag kã kanhgág vĩ ki dicionário eletrônico digital han ge to vãmén mũ gé.