Kórẽ

Kórẽ vỹ ta kanhgág ag vẽjẽn nĩ. Nén ũ nĩ mãn fón kỹ ta ko há nĩ, mỹr ti vỹ tỹ gãr ta farĩnh ta han ka nĩgtĩ. Hãra kanhgág ũ ag vỹ gãr rynrar ta kórẽ han tĩ gé. Kanhgág fag ta kórẽ han ka fag vỹ nén ũ nĩ ketũmỹr ti kuka nénh ka rti kume ãn ki farĩnh ketũmỹr gãr rynrar ẽn ta ti kume ki vãm tĩ. Kỹ fag tỹ kukrũ vóg jẽ ki ti nej han tĩ. Hãra fag vỹ ver nén nej ãn ki sa mré nén tãg fón tĩ, ka ta ser ti grã kar ko há tỹvĩ nĩgtĩ, kórẽ ti.