Vãme Nĩgjãg

Isa uri jag mỹ nén ũ to vĩj ge ta tỹ ẽg tỹ "kanhgág Jógo" kãki "vẽme" nĩgjãg ge to ke nĩ. Mỹr vãme 'e ta vẽnh kar ta ránrán tĩ, hãra ẽg pi kijẽn "kanhgág Jógo" Ra ge mág tĩ, hã kỹ ẽg tỹ vãme ũ ki kagtĩg nỹgnĩ. Hã kỹ isa ser ãjag kar mỹ pini ke mũ, vãme ve sór nĩ mỹr tag hã jé ẽg tỹ nén ũ kar kinhra nỹtĩj mũ ser.