Ẽg pã'i mág to ke

Guarita ki eleição ta ke ja to vãme

Kỹ ẽg ẽmã ki elição tóg kar hore,pi kejẽn ke mãn mỹ ha,mỹr Não tóg gỹjũ ke mỹ nỹ.Kỹ ẽg cacique Valdones Joaquim tóg tỹ ẽg pã'i nĩ ke ti ter tá krỹg mỹ ha.Ti tỹ nén ũ kórég ki vẽnh fón tũ nĩn ke tũmỹr kórég han tũ.Mỹr tag ve jé ũ tóg nỹtĩj mũ 26 ke ag nĩj mũ, setor kar mĩ tóg régre jẽ kej.k tag tỹvĩ vẽ ser.