Rỹ Porto Alegre ki.

Uri vỹ ẽmã tỹ Porto Alegre ki rỹjgy tỹvỹ nỹ, hãmũn tỹ 40° kãfór nỹ vãnhver. Kỹ vẽnhkar vỹ goj mág mĩ vẽnhkugpej mũ nỹ nĩ.