Uri Kanhgág jykre

Isa uri ãjag mré nen ũ to vãmén ge mũn hã vã tỹ ẽg tỹ jykre tỹ'ũ, kar jykre tỹ'ũ nỹtĩ ẽg tỹ ta kanhgág tag ti. Mỹr ẽg tỹ nén ũ kar ki vẽnh kajrẽn sór tĩ, kar ver ãg tỹ vẽnh vĩ kar ki vĩ só tĩ gé. Tag hã jé kenjé ẽg ẽmã kar mĩ kanhgág ag tỹ fóg ag jykre nón mũ tĩ: ag jykre tỹ eleição ke mũ ẽn to, kar ver ag tỹ jẽnkamu mag tỹvĩn tỹ jykre ẽn mré hã. Isa gen jé, kanhgág ag pi política to nén ũ mág kinhra nỹ tĩ vẽ, hãra ag fóg ag vĩ tỹvĩn nón mũ kỹ tỹ ag vĩ han sór tĩ. Mỹr ẽg tỹ ta kanhgág tag tỹ política to rárá sór tĩ. Ẽg vãsỹ ẽg si ag to nĩgjãg kỹ ag rike sór tĩ, ag tỹ nén ũ han sór kỹ ag tỹ ag kakrẽ kar ag jamré ag mré vãsãnsãn tĩ, ag tỹ nén nón mũ ẽn tá krỹg jé. Hãra ẽg pi tag to jykrén tĩ uri, hã kỹ ẽg tỹ uri nén ũ sĩ to jag nẽ tu rá sór tĩ. Ãg mỹ ne tugrĩn ke nẽ? Ẽg tỹ fóg ag jykre tỹ ẽg jykre han sór ke mũn tugrĩn ke vẽ, kar ver ẽg tỹ ta vẽnh sa fóg sór ke tugrĩn ke vẽ gé.
Ẽg pi uri ẽg tỹ ta kanhkẽ han sór tĩ, hã kỹ ẽg tỹ jykre vẽnhmỹ nỹtĩ.
Ãg jag kã'ũ tỹ inh vĩ tag kafãn sór kỹ inh mỹ vẽnhrán. Isa ũn tỹ ta kanhgág pẽ ven jé.

Ka hãvã isa kanhgág ag jykre tỹ'ũ mré jykre vẽnhmỹ to rán ti.