"Web Indígena" to vẽme

Ẽmã ta Campinas Sp ki ũn tỹ "Kanhgág Jógo" tỹ rãnhrãj nỹtĩ ag vỹ kurẽ tỹ 15, 16, 17 kar 18 kã vẽnhmãn mũ. Ag tỹ "Kanhgág Jógo" kãki nén'ũ to ránrán ka nỹtĩ, kar nén'ũ to ránrán ge to vẽmén vẽ. Kar ag tỹ ver "Kanhgág Jógo" kãki nén'ũ há ta kãra gem ge ẽn tỹ rẽnhrẽj vẽ gé, "Kanhgág Jógo" ta há ken jé.
Hãra nén'ũ kar tag pãte ag tỹ Projeto "Web Indígena" ta prỹg tỹ 2011 tag kãmĩ Kanhgág ag ẽmã mĩ vẽnhmãn hyn-han ge to vãmén vẽ gé. Kỹ ta nén'ũ to jykrén mũn ta ki kro kãn mũ ẽg tỹ nĩgjãn kãn mỹr.