Jãpri.

Ẽg tỹ kijãn goj ve kỹ ẽg vỹ goj jẽnhkri, goj kavéj vég tĩ. Hãra ẽg goj mág kar goj kãsir vigve tĩ gé, hãra goj ũ vỹ jãpri nỹtĩg nĩ. Ẽg tỹ ti pãrér ja mĩ ãvãnh mỹr ẽg vỹ goj jãpri kãtá nén ũ vigvég tĩ, tag hã vỹ tỹ ser goj jãpri sa. Goj jãpri tag vỹ ẽg run fã tá nĩgtĩ, kỹ ti vỹ jẽnhkri sa, kỹ vỹ kron há sa.