Vẽnhnĩgre.

Vẽnhnĩgre vỹ kur tỹ han ka nĩ. Fóg ag tỹ han fẽ vẽg tĩ, ẽg tỹ ta kar vẽnhkugnóg jé. Vẽnhnĩgre 'ũ vỹ tỹ ẽg tỹ ta ẽg nỹgnỹj ge kri fón fẽ nĩ, Kar vẽnhnĩgre 'ũ vỹ tỹ ẽg tỹ ta vẽnhkugnóg ge nỹtỹ. Kar ver vẽnhnĩgre 'ũ vỹ tãryj nỹtĩ, tag hẽ tỹ ẽg tỹ rỹ tỹvĩn kã vẽnhkri vẽm fã nỹtĩ. Kar vẽnhnĩgre 'ũ vỹ kãnho nỹtĩ gé, tag hẽ tỹ ẽg tỹ kusa tỹvĩn kã vẽnh kri vãm tĩ.