vẽnhkanhrãnrãn

Ẽg tỹ kanhgág tỹ kaingang,xokleng kar guarani ag tóg fóg ag jamã tỹ Florianópolis ke mũ ẽn tá vẽnh kanhrãnrãn mũ mũ kurẽ tỹ 13 kã kysẽ tỹ fevereiro tĩ mũ tag kỹ ẽg tóg kurẽ 27 kã vỹnvỹn ké.Ẽg tỹ tá junjun jé tóg vestibular ke mũ ẽn han mũ,ki tóg kanhgág tỹvĩ to vãme nĩ kar ẽg tóg ver kanhgág vĩ ki redação ke mũ ẽn han gé,ẽg tỹ kanhgág tag ti.Tag tóg inh mỹ há tỹvĩ vár mỹr gen kỹ kanhág tóg ẽg vĩ tỹ tũ kej ke ẽn to jykrén mũ,kỹ tóg ti krẽ kanhrãnrãn mũ hamẽ.