Ta kutã

Ẽmã ta Porto Alegre ki rỹ vỹ vẽnhkar junja ke mág kurẽ 'e tag ki. Hãra Topẽ vỹ ẽg ki jagãgtar ke kỹ ẽg mỹ ta kutẽ jãnãg mũ uri. Ta há vẽ mỹr ta vỹ kumãr hã kutã nỹ nĩ, ka ser vẽnh kar vỹ mỹsinsér nỹtĩ nĩ ser, ta kutẽ tugnĩn.