Vẽnhkrivenja

Vẽnhkrivenja vỹ fóg ag tỹ hyn-han ja nỹtĩ. Hãra vẽnhkar vỹ nén tag to kinhra nỹtĩ, hã kỹ vỹ ẽmã kar mĩ 'e tĩ, ẽg mĩ hã. Mỹ vẽnhkrivenja vỹ ta kutã kỹ ẽg tỹ vẽnhkriven fẽ nỹtĩ, hãra ver vẽnhkrivenja 'ũ vỹ tỹ rỹ mré ãmé ãn kã ẽg tỹ vẽnhkriven fẽ nỹtĩ gé. Vẽnhkrivenja 'ũ vỹ sá, kupri, kusũg, rórór, mỹrér tánh nỹtĩ. Kỹ vẽnhkrivenja vỹ ãmé tỹvĩ kar ta kutã kỹ ẽg ju rẽ tĩ, vẽnhkar mỹ.