Kur to Rá

Vỹsỹ kanhgág ag tóg kur ki kagtĩg jé nỹtĩ.
Ag kur vỹ kãsir jé nỹtĩ, nén ũ fár hã tỹ ag je tóg vẽnh péfĩ han tĩ.
Kusa kã ag je tóg pĩ rỹ hã tu tug tón tĩ,
jãvo rỹ kã ag tóg kagtug tor han kỹ mũgtĩ.