Móra ke tĩ kugnỹn.

Semana tag kã ga ta Brasil ki móra ke mũ ag vỹ ga tỹ Peru tá ag kato kej mũ mũ. Ag mỹ nén 'ũ hãnrikej mũ vẽ, hãra ga tag ta Peru tá ke ag vỹ Brasil ki móra ke ta (Tinga) ke mũ ẽn ti kugnỹn mũ. Ti ta móra mãn ka ag vỹ ti mã kỹ góg kyr ãnge han tĩ ti tỹ ta kapũr tugnĩn ke vẽ, ag ta ser ti kugnỹn vẽ ser. Vẽnhkar ta ve, nén kórég tag ti. Hãra ãg jé tũg tĩ jãvo, ẽg tỹ Brasil ki nỹtĩ tag ti, mỹr nén kórég tỹvĩ vẽgtĩ.