Nũgfũr

Nũgfũr vỹ nén fẽr ãn ag ta ke nỹtĩ, ag hã vỹ tỹ: (garĩnh, jẽsĩ, pénmég) ag nỹtĩ. Tag ag kãki ag vỹ jagnẽ ki tỹ'ũ nỹtĩ, ag jãn mré hã. Mỹr jẽsĩ ag kãki ũn nũgfũr ag vỹ tỹ jógjó, kójónh, kónhko, sórẽg, sẽgsó... ag nỹtĩ. Jãvo garĩnh ag kaki ũn nũgfũr ag vỹ tỹ pẽnfág, kó'y ag kar nỹtĩ. Kỹ ser tag hã tugnĩn ũn fẽr ag hã vỹ nũgfũr nỹtĩ.