Ter.

Ãg tỹ nén 'ũ to ter ke mũ tag vỹ tỹ nén jagy há tỹvĩ nĩ. Mỹr ãg ter kỹ ẽg vỹ ẽg panh, mỹnh, ẽg krã kar vẽnh kar ré ka tĩg ãg nĩ. Hã kỹ ẽg vỹ ẽg rĩr tĩ ki mỹsér ge nĩ, mỹr ẽg vỹ ẽg ter kỹ ser kanhir mãn ge tũ nĩ. Kỹ ter ke tag vỹ tỹ nén kórég tỹvĩ nĩ, hãra vẽnh kar vỹ kijãn ter ge nĩ. Hãra ẽg kãgter tũ ki ẽg vỹ nén 'ũ há han ge to jykrén ge nĩ.