Sarera

Sarera vỹ fóg ag tũ pẽ nĩ, mỹr ag tỹvĩn vỹ han há nỹtĩ. Sarera 'ũ vỹ kyfé targy ta han ka nỹtĩ, hãra ver 'ũ ag vỹ kyfé tãnãj tỹ han kỹ nỹtĩ gé. Mré sarera 'ũ ag vỹ mág nỹtĩ kar 'ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ gé. Hãra sarera ag kar vỹ ki goj rỹg há nỹtĩ, vé ag kaja hãnỹ jagnẽ kãfór nĩ ke nỹtĩ. Kar ver sarera 'ũ vỹ kufy nỹtĩ kar 'ũ ag vỹ kãnhvy nỹtĩ. Hãra ag kar vỹ ẽg ĩn kãki nỹtĩj ge nĩ, ke tũmỹr ẽg pi ne ki goj rỹg ge nỹtĩ.

kãgrá: