Vẽnh kanhir tỹ Xadrez

Vẽnh kanhir tỹ xadrez vỹ tỹ ka tãpér kri tỹ kej fã nĩ, vẽnh kanhir tag vỹ si há tỹvĩ nĩ ha. Ti vỹ tỹ pã'i mág régre ag tỹ jagnẽ kato rá rá kãgrén nĩ. Ũ tỹ tag ta kanhir ge ag vỹ régre nĩj ge nỹtĩ. Kanhir ge mũ ti vỹ vẽnhkanhir tag ki ka tãpér tag kri nén 'ũ ta 16 ke gégnĩj mũ, nén ag kã'ũ vỹ tỹ 'Rei' nĩ, 'Rainha' pir fi kegé, 'bispo' régre, 'kãru' régre, ĩn kuryj régre kar 'peão' ta oito ke. Ũn ta kej ge mũ ẽn ti jykre vỹ ta ti kato Rei ũ tỹ hãra kren ge tũ ẽn han ge nĩ, mỹr Rei ta gen kỹ ser fóg ag vỹ tag to "cheque mate" ke tĩ. Vẽnh kanhir tag ta kej ge mũ vỹn ge ti jykre ta ti kato ke nĩ ẽn ti jo jykrén 'e ẽn ge nĩ.
Vẽnh kanhir tag ag vỹ 'e nỹtĩ, Brasil ki kar ga 'ũ ag mĩ ke gé. Kỹ ser ũ ke há tỹvĩ ti jyjy vỹ Magnus Carlsen ke tĩ, ti vỹ prỹg ta 22 nĩ, ũ pi ti ta hẽre tĩ vẽnh kanhir tag ki Noroéga tá ke ti vẽ. Prỹg tỹ 2013 kã ti vỹ torneio 'ũ ki kej vár, kỹ ti vỹ ũ tỹ ti jo ta 'campeão' ẽn ti ki gỹjỹ ke mũ, ti hã vỹ tỹ Viswanathan Anand nĩ Índia tá ke ti vẽ, hãra Magnus tag ti vỹ ser gỹjỹ ke mũ hã uri ser ti vỹ tỹ ag kar jo ke há tỹvĩ nĩ.