Kanhgág kãsir ag tỹ aula to mũ mãn.

Uri kurẽ ta 24 tag kã kanhgág ag ẽmã kar mĩ kanhgág kãsir ag vỹ aula to mũ nỹtĩ ha. Kenjé ẽmã ta Rio Grande do Sul ki vẽnh kar ag vỹ jagnã mré aula to mũ kãn nỹtĩ nĩ, kỹ ser kanhgág ag vỹ ag tũ to mũ nỹtĩ ha ser ke gé.