Palestina.

Ẽmã mág ta Palestina tag vỹ tỹ Oriente médio tá ke nỹ, Goj mág ta Rio Jordão kar gaj kafã tũ ta Mediterrâneo tá. Ga tag vỹ Império Romano ta ag kri ke ja nỹ, hãra tag kar ser ti vỹ Império Otomano ki ke nỹ ha ser, I gerra mundial pãte. Tag kar ser Inglês ag vỹ tá ag kri ke kar nỹtĩ, mỹr kenjé Inglês ag vỹ sionistas ag mré ag vĩ kri ag jykre han, ag tỹ ga tag ra judeus 'e tỹvĩ rĩgmũ jé.
II guerra mundial tag kã Alemanha tá governo nazista ti vỹ judeus ag kãgtén sór tĩgtĩ, cigano kar sionista ag kegé. Kỹ nén kórég tỹvĩn hãnỹ tỹ judeus ag kãgtén mág mré ag kãgtén sór ja nĩ. Kỹ ser guerra tũg kar, sionistas ag vỹ ONU tá pã'i mág ag mré vãmén mũ mũ, ag tỹ Israel tá Palestina ta estado han jé.
Tag kã ser Palestina tá ũn'e ag vỹ jagnẽ kãgtén mũ, kỹ ũn kãgter tũ ẽn ag vỹ ag ga, ag ãkré, ag mẽg tũgvãnh kãn kỹ ẽmã ũ jãvãnh mũ mũ, ag kãgter tũg jé.