Fóg ag tỹ mỹsinsér

Kurẽ tag ag kãmĩ fóg ag vỹ ag vẽnhkanhir hyn-han nỹtĩ nĩ, tag to ag vỹ carnaval ke tĩ. Ag vẽnhkanhir tag vỹ semana pir tá krỹg kren tĩ, ag kanhig-nhir mré ag tỹ goj fa kron-kron pi pir tĩ gé. Ẽmĩn jagma ũn e ag vỹ kãgter mág tĩ gé, ag ta ag pénmé hãra ag kamĩjũ vug-vóg tugnĩn. Hãra ẽg pi ge tĩ jãvo.