Fókrĩ

Fókrĩ vỹ ta fóg ag tũ nĩ. Hã vẽnhkar vỹ gég nỹtĩ, mỹr ti vỹ tỹ vẽnhkar tỹ ke nỹtĩ. Fókrĩ tỹ ẽg tỹ ẽg nũr jé ẽg krĩ ta kri nĩm kỹ nũr fẽ nĩ. ẼG ta fókrĩ tỹ ẽg krĩ krãm fig tũn kỹ ẽg nunh vỹ kaga tĩ, ta vajka ẽg nunh vỹ tar nĩgtĩ. Hã kỹ fókrĩ vỹ ta nén 'ũ há nĩ mỹr ẽg vỹ ti ta ẽg nunh krãm nỹn kỹ nũr há han tĩ, vẽnhpéti há han ẽg ta tĩ gé.