Jamré.

Ẽg Tỹ jamré ken kỹ ẽg vỹ ũn tỹ ẽg ve fi mré nĩj ge ẽn to ke vẽg tĩ. Kar ẽg tỹ ũn tátá fi to jamré fi ken kỹ fi vỹ tỹ ẽ régre mré nĩj ẽn nĩ.
Hãra tag tỹvĩn pi jégtĩ, mỹr isỹ ũ fi to ketũmỹr ũ ti to jamré ken kỹ fag vỹ inh kósin ti ketũmỹr inh kópsin fi mré nĩj mũ ẽn fag nỹtĩ gé.