Jónjón

Jónjón vỹ tỹ ẽg nug kãmĩ ke nỹtĩ, vẽnh kar vỹ nén tag rĩgmũ. Hãra ẽg pi nén tag vég tĩ, vé ẽg tóg ti mãg tĩ. Jónjón vỹ tỹ pỹn ve nỹtĩ, kanér ta nỹtĩg nĩ gé. Ẽg jónjón ag hã vỹ ẽg kókĩr han tĩ, mỹr ag hã nỹ ẽg tỹ nén ũ kon kỹ ẽg kãki nỹtĩ kỹ ẽg tỹ mẽg tũ ra ẽg tỹ vẽjẽn ko ja ẽn kagra tĩ. Kar ẽg jonjón hã vỹ ẽg tỹ nén ũ ve mỹr ko tũn kỹ jũgjũ tĩ, kỹ ser ẽg vỹ kaga tĩ, kijãn tag tugnĩn ẽg vỹ ter tĩ, ẽg ta nén ãn ko tũn kỹ. Hãra vỹ vẽnhkagta tĩ ẽg tỹ ẽg jónjón pan jé, kỹ ser ẽg kaga mãn tĩ, vé ẽg vỹ tãg tĩ.