Gĩr tẽgtũ.

Ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág vỹ ti prũ fi mỹ krãg, ti jyjy vỹ fóg vĩ ki Odacir ke tĩ. Hãra tá doutor ag tỹ ti prũ fi nĩgjãg mỹr fi nug kãki fi krã ne tóg tẽgtũ nỹtĩ nĩ. Kỹ vỹ kanhgág kar ag mỹ vẽnhmỹ tĩ tag tugnĩn, mỹr ẽg pi ver kanhgág tỹ krãg vãgnin tẽgtũ han to vãme ũ mã m´re kinhrá nỹtĩ ver Brasil tag ki.