Kãgrá nũnh fã.

Ũn ta kãgrá nũnh fã han ja ag hã vỹ ta fóg ag nỹtĩ. Fóg ag vỹ kãgrá nũnh fã tag han século 19 kã, kỹ ta tỹ'ũ nỹtĩg nĩ. Pi kãsir nỹtĩg nĩ, hã ser prỹg 'e pãte fóg ag vỹ kãgrá nũnh fã kãsir hyn-han kinhrãg mũ. Kỹ kãgrá nũnh fã vỹ uri tỹ'ũ nĩ ke nĩ ser uri, kar ag ta kãgrá nũnh vỹ jagnã kri sĩnvĩ nĩ ke nĩ gé, mré ti kaja vỹ tỹ'ũ nĩ ke nĩ gé.