Kanhgág Ana da Luz Fortes do Nascimento Fẽno fi tũg.

Kurẽ tỹ 06 kysã tỹ março prỹg ta 2014 tag kã kanhgág si fi vỹ tũg, fi jyjy vỹ Ana da Luz Fortes do Nascimento Fẽno ke tĩ, ẽmã ta Chimbangue tá. Fẽno fi vỹ ta ẽmã tag tá ta juja ãn ge nĩ vẽ fi rĩr tĩ ki, mỹr fi vỹ ga ta Chimbangue tag jé rárá mag ka nĩ prỹg ta 1970 ta 1985 tá krỹg ti. Kanhgág ag tỹ ser 1986 kã ga tag ta ag jyjy to sa jé, hãra ag vỹ prỹg ta 2006 kã hã ga tag ta ag tũ pẽ nỹ ser, ãn kã kanhgág si tag fi vỹ ag jo tĩg tĩ.
Kanhgág tag fi vỹ fi ta prỹg ta 100 ra tũg mũ, fi jóg mré fi nỹ fag vỹ tỹ Alfredo mré Julia Fortes fag nỹtĩ. Kar João Justino da Veiga fi vỹ tỹ Clemente Fortes do Nascimento ti ve fi nĩ, kanhgág tag ti hã vỹ ag cacique nĩgtĩ ag tỹ ga tag jé rárá mũn kã.
Prỹg tỹ 1985 kã pã'i tag ti vỹ fóg ag ẽmã ta Brasilia tá kysã kri nũr tẽgtũ han mũ ti vẽre kỹ ti fóg ag pã'i mág ta governo ta Sarney ta kanhgág ag mỹ kãnhmar ẽmã ta Chimbangue fin jé. Ã ta kãgrá tag vigve jé ki Dowload han nĩ, taki ã ta Chimbangue to rá kar vigvej mũ.