Vẽtó.

Vẽtó vỹ tỹ ẽg sin ka ẽg tỹ ta vãsãn fã nỹ. Mỹr ũn ta gĩr tỹ vẽtó ta vãsãn jé ti vỹ vẽnhrỹg ke nĩ, ka hã ti ta vẽtó ta ti juna ke han mũ. Hãra ũn tỹ vẽtó jé pẽ hã vỹ tỹ gufã ag nỹtĩ, kỹ nén ũ pi ag ta hãnrikej mũ. Ag mỹ vẽtó vỹ ta nén há pẽ nỹ, ti tỹ ta ag jo rã mág fã tugnĩn.