Nĩgru.

Ẽg tỹ nĩgru ta jykrén kỹ ẽg vỹ ti nén ki há ẽn to jykrén tĩ, mỹr vẽnh kar vỹ nĩgru nỹtĩ. Nĩgru tỹ ẽg vỹ nén ũ kuség tĩ, kar ẽg vỹ ta nén ũ kar kugmĩ tĩ gé. Tỹ ẽg vỹ nén ũ kar hyn-han tĩ, mỹr ẽg nĩgru tũn kỹ ẽg pi nén ũ há han tĩ.
Kỹ ẽg vỹ ẽg nĩgru ki rĩr ge nĩ, tag hã jé ũn tátá fag vỹ fag nĩ ki hyn-han tĩ, kỹ vỹ sĩnvĩ nỹtĩg nĩ.