Hérig.

Pénkrig ũ ag vỹ mũg tĩ, ag pi mág nỹtĩ, tag ag hã to kanhgág ag vỹ Hérig ke tĩ. Hérig ag vỹ ag mũ ja mĩ 'e tỹvĩ mũg tĩ, kar ag vỹ jygfyn ka mũg tĩ. Kỹ ag tỹ nén ũ ve ka koj gen kỹ ag vỹ jagnã mré nén 'ũ ãn kri rũ kỹ kagra tĩ. Pénkrig kãsir ta hérig ag sá nỹtĩ, ag vỹ ag tỹ ĩn kãra ge kỹ nén 'ũ kar pétãn tĩ ẽg mré hã. Mỹr hérig ag tỹ ẽg kygpran kỹ vỹ kagajgy tĩg nĩ, kỹ ẽg vỹ hérig ag tỹ ẽg ĩn ra gen kỹ kur kugprũn kỹ ag kri vãm ge nĩ. Kar 'ũ ag vỹ sa tỹ ag kãmũj ge ãn mĩ pipin tĩ, ka hérig ag pi sa pipin kỹ nỹtĩ ãn fĩnrãm tĩ.