UFRGS ki ẽg vãnhmãn.

Kurẽ ta 07, 08, 09 tag kã kanhgág ta 15 ke kar guarani ta 05 ke ag vỹ UFGRS ki professor ag mré vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé MEC vỹ projeto ũ jãnãj ge nĩ nĩ ag tỹ kanhgág kar guarani ag mỹ curso nĩm jé, prỹg tag kã. Ka ẽg vỹ ag tỹ hẽren ka projeto tag han ge to ag jykre tugtó nỹtĩ nĩ ser.