Kanhgág vãkyr, 1957

Prỹg ta 1957 kã ẽmã mág ta Paris tá "Museu do Homem" (frances ag vĩ ki: "Musée de I'Home") ag vỹ brasil ki kanhgág kar ag vãkyr nón kagá (SPI ag mỹ). Ũ tỹ ag jo jẽ fi jyjy Simone Dreyfus-Roche ke mũ. Ag tỹ ũn ve vén ja ag vỹ tỹ Palmas (PR) tá kanhgág ag nỹtĩ kar Xapecó (SC) tá kegé. Prỹg ta 1973 kã Museu do Homen vỹ ser kanhgág ag vãkyr ãn ag tỹ nén ki ẽmẽj-fẽ ki vin, ag vãkyr ag vỹ 13 ke nỹtĩ, ag kanhgág tỹ Kuikuro, Yawalapiti, Kayapó Kubenkrãnkẽn, Kayapó do Gorotire kar Kaingang ag nỹtĩ. Ag vẽkyr kar tag ag jyjy hã vỹ "Brésil – Musique indienne – vol 1” ke tĩ.
Ũn mũ ag vỹ kiki to vãkyr ãn ta cd kã sag mũ, ẽmã ta Xapecó (SC) tá kar kujá ag jé vãkyr ti kegé. Ag ta vãkyr ven pẽn mũ ag vỹ cd ki nĩkrén ta 6, 7 nỹtĩ, ag jyjy hã ta “Fête des morts – Indiens kaingang de Chapeco” nỹtĩ.
Vãkyr tag ag vỹ internet ki nỹtĩ, ũn ta ki ẽmẽ sór mũ ta internet ki vẽnhrá tag ta kã saj ge nĩ: