Vẽnhkurija

Vẽnhkrija vỹ tỹ fóg ag tỹ han ja nỹ, ti tỹ ẽg vỹ ẽg gãnh rem tĩ. Ag vẽreja vỹ kónẽg nỹgnĩ, jãvo fag vẽreja vỹ tỹ'u nỹgnĩ gé. Vẽreja 'ũ vỹ mág nỹ, kar ũ vỹ kónẽg nỹ gé, hãra vẽnhkurija ũ vỹ ron-ror nĩve nỹgnĩ gé. Kỹ vỹ vẽnh kar jo vẽreja tĩgnĩ, mỹr ẽg vẽnh rem mỹ tĩn kỹ ẽg gãnh vỹ kórég tỹvĩ nĩgnĩ.