Kre

Kre vỹ tỹ vãfy jẽ. Kanhgág ag vỹ vãfy ta hãnrike han tĩ, hãra ag ta han fã ũ vỹ tỹ kre jẽ. Kre tag ti sĩn kỹ ag vỹ ti to kre sĩ ke tĩ, hãra kre ti mág kỹ kanhgág ag vỹ kre téj ke tĩ vãfy ãn mỹ. Tỹ'ũ jẽ nĩ ke ta tĩ kre ti. ti kusug-sũg ka jẽn kỹ vỹ sĩnvĩ jẽg tĩ, kre tag ki ẽg vỹ nén 'ũ 'e vin tĩ, kur mré hã.
Hãra kre ke mũ tag vỹ ta ẽg fa ki ke nỹ gé, ẽg jagrĩ kri kãtĩg ta ẽg hóho tá krỹg ẽn vẽgtĩ. Kỹ kre vỹ tỹ nén 'ũ régre nĩgtĩ ẽg tã ta kanhgág mỹ.