Jãnhmĩ

Ẽg tỹ nén to vĩj ge vỹ tỹ ẽg tỹ to jẽnhmĩ ke mũ ẽn nĩ. Mỹr vẽnh kar tỹ han fẽ vẽg tĩ, hãra ẽg pi vẽnh vĩ tag to nĩgjẽg tỹvĩn tĩ. Kỹ hãra vẽnh vĩ tag vỹ tỹ nén ũ há tỹvĩ nĩgtĩ, mẽg tỹ ũ jẽnhmĩn kỹ ẽg vỹ ẽg tỹ ti há ẽn ven nĩ. Kar ẽg vỹ ũ tỹ ẽg to há ẽn kinhra nĩj mũ ti tỹ ẽg jẽnhmĩ ẽn tugnĩn, hã kỹ vẽnh jẽnhmĩ tag vỹ to vãme 'e nĩ, mỹr ẽg kãmĩ véké ẽg jẽnhmĩ ẽn ag vỹ nỹtĩ gé.