Kusa.

Ta kutã mág mỹr pi Rio Grande do Sul ki kusãg mũ ver. Mỹr kenjé prỹg ta kusa han hore ãn mĩ, hãra pi ver tag mĩ kusãg tỹvĩn mũ ver. Hẽremũn kusa tỹ ta tag ta gym ken kar kusãg mũ ha.