Vãfa.

Vãfa vỹ tỹ ẽg kur jẽnhkrig nĩ, vẽnhnĩgre mré hã. Mỹr ẽg tỹ kur rĩnh kỹ vỹ kygvéj tĩ, hã kỹ ẽg vỹ ẽg tỹ ẽg tỹ kur ẽn rĩnh ja ẽn kavéj kunũnh kỹ faj ge nĩ, ketũmỹr kur kavéj ãn vỹ ger tĩ. Hã kỹ ẽg vỹ ẽg nỹ ja ẽn ki vẽnhnĩgre ãn mré hã kygfaj ge nĩ, mỹr veñhnĩgre ãn vỹ kavéj nĩve tũ ra ger tĩ. ky ẽg tỹ vãfaj ge ãn vỹ tỹ ẽg tỹ kur vénhnĩgre ãn jẽnhkrig ge tu ke vẽ.