Ninsu.

Ninsu (lebre) vỹ tỹ nén ’ũ rĩr jé, nãn ga ’ũ vẽ gé.
Ti pi téj tỹvĩ jẽ, kasor tẽg ẽn ge tóg jẽ. Ti ror tỹ ta 40cm jẽ.
Ninsu ti téj kar ka tóg 40cm nĩ. Ti kyki vỹ rórór nĩgtĩ. Ti vỹ ror jẽ, nĩgrẽg tigtéj ti jẽ; ti tỹ nén ’ũ tar ko tĩ gé. Nĩgru kẽsir tigtéj, nĩgé sĩ, jẽ kẽsir tigtéj ti jẽ, ti tỹ nén ’ũ tar ko jé. Ninsu tỹ nén ’ũ ko tĩ ẽn va tỹ: kafej, re, nén ’ũ nin, ka ag munmur mré hã.
Rá ror ti nĩ gé.
Ninsu pi nãn tỹvĩ kãmĩ tĩg tĩ, ẽgóho, kar re kãmĩ tóg tĩg tĩ, ã pir mỹ tóg tĩg kamẽ jẽg tĩ. Kejẽn tóg régre nỹgtĩ. Ninsu krẽg-krẽg kỹn pi ’e nỹgtĩ, régre jẽg tóg tĩ. Ninsu pi tỹ nén ’ũ jũ nĩ, hãra tóg vẽnhvó ka `é jẽg tĩ. Kanhgág ag pi ti kãgmĩg tĩ kãnhmar, kasor hã mré ag tóg ti mãtĩn tĩ, kejẽn hã Kanhgág ag tóg Ninsu tãnh tĩ. Kufẽn kar ag tóg jẽnkrig kar sunsun kỹ ko tĩ ẽmĩ grẽ to.
Vãsỹ Kanhgág ag tóg Ninsu nĩ ko kamẽ ja nỹ tĩ.Kar ag tóg ti pẽn pũn kar kỹ, ag krẽ fa sánsán tĩ. Ti tóg vẽnhvóg tar há jẽn jé.
Hãra pi uri ‘e tĩ ha, Ninsu ti. Kusã ’ũ kã tóg vẽnh ven kamẽ nĩgtĩ, trigo kré kãmĩ.