Kre tu vĩ tẽgtũ.

Ẽg ta nén ũ to vãmén jé ẽg vỹ ti to nĩgjãg vén ge nĩ, hã kỹ isa vẽnhrán ka sa ũ to vãmén gen vỹ tỹ KRE nĩ. Ẽg tỹ kre to nĩgjãg kỹ ẽg vỹ ti to vãme tẽgtũ vej mũ, ag hã vỹ nỹtĩ:
- Kre = vãfy;
- Kre = ẽg fa;
- Kre = nén ũ kam ti plural ( inh mỹ gãr kam sg. Inh mỹ gãr kre pl.).
Ky ser tag jémãn kỹ ẽg tỹ ũ ag kajrẽn há han mũ, mỹr ẽg tỹ KRE ti to vãme tẽgtũ kinhra nỹtĩj mũ ser.