Aryon Rodrigues.

Aryon Dall’Igna Rodrigues ti vỹ prỹg ta 50 ke tag kãki ẽg ga ta Brasil ki kanhgág kar ag vĩ to kanhrẽn mág ka nĩ tĩ. Ti vỹ Curitiba tá tyj ka nĩ, kurẽ tỹ 4 kysã tỹ julho kã, prỹg tỹ 1925 kã. Hãra ti vỹ Brasilia tá tũg kurẽ tỹ 25 kusã tỹ abril kã. Ti ta prỹg ta 17 ra ti vỹ ti artigo ve rán ja nĩgtĩ revista “Arquivos do Museu Paranaense”, ki kiriri ag vĩ ki. 1959 kã ti vỹ ti kajrẽn tỹ Doutorado tá krỹg ẽmã ta Hamburgo, Alemenha tá. Ti tese vỹ tỹ Tupinambá ag vĩ to fonologia ta nĩgjãg kỹ to vẽnhrán ja nĩ. Aryon ta ser vãsekã Brasil ra kãtĩg ka ti vỹ SPI ki ke ag mré Paraná tá Universidade to kãtĩg, kỹ ti vỹ ser Xetá ag tá jun tĩg mũ. Ti hã vỹ Xetá ag vĩ to vẽnhkajrẽn pẽ han ka nĩgtĩ, kar Tupi-Guarani ag vĩ ki kegé. Aryon Rodrigues ta Universidade ki rãnhrãj ja ag hã vỹ nỹtĩ: UFPR, UnB, UFJR e UNICAMP. UNICAMP hã ki ti vỹ vẽnh aposentar ke mũ, prỹg ta 1988 kã. Tag kar ti vãsekã UNB ki rãnhrãj mãn tĩ mũ, Brasilia tá. Ti vỹ kanhgág kar ag jé loboratório ũ fãg mũ ti jyjy vỹ: (LALI-UnB) mũ. kar ti vỹ ver “Revista Brasileira de Linguística Antropológica” fãg mũ gé. Aryon ti prỹg tỹ 70 han ti tỹ kanhgág kar ag vĩ nĩgjãg tĩ ki, hãra ti tỹ tó pẽ han fẽ hã vỹ tỹ ti tỹ Mangueirinha tá kanhgág ag mré vẽnh-kajrẽn ja nĩ, prỹg tỹ 1952 kã. Aryon ti vỹ prỹg trỹ 50 ke kar hã ti tỹ nén to vẽnhrán ja ẽn to pesquisa han ja ẽm mré to livro han mũ. Ti ta ti pesquisa to rán ja ẽn vỹ tag ki rán ka sa: