Erechim

Ẽmã ta "Re Sĩ" vỹ tỹ kanhgág ag tũ pẽ nỹ, hãra vỹsa fóg ag vỹ kanhgág nĩgã vyn ja nĩgtĩ, kỹ ag vỹ ẽmaã tag to (Toldo Erexim) ke ja fã tĩgtĩ. Rio Grande do Sul kãki ga tag vỹ Norte tá nỹ, Passo Fundo mã ta Leste tá ta nỹ ga tag ti, ẽmã tỹ Paulo Bento mré Campo-Erê ke mũn tag tá, Quatro Irmãops mré Erebango tá. Ga tag ag vỹ fóg ag tỹ ra kãge ja nỹtĩ século ta XIX kuju kã, Tag kar ser Nonoai tá kanhgág ag vỹ fóg ag tỹ ẽmĩn hyn-han han, ẽmã ta Palmas PR ta Cruz Alta ki krỹg ser Missões tá ta krỹg gé ẽmĩn tag ti RS ki. Ũn ta nãn kãmĩ ẽmĩn tag róm vé mũ ti jyjy hã vỹ tỹ Francisco Ferreira da Rocha Loures ke tĩ, prỹg tỹ 1856 kã. Prỹg tag pãte ser kanhgág ag vỹ cacique Pedro Nicafin ti mré fazenda Três Serros tá fóg ag kri rãg mũ mũ, kỹ ser kanhgág vỹ fóg ta 6 ke kygrãn mũ. Ũn kãgter ja ag mré fazendeiro Clementino dos Santos Pacheco, ti vỹ ter ja nĩ gé, kar ti kósin mré ti sobrinho ũ ke gé. Ũn tỹ fazendeiros ag kãgtén mũ ẽg kãgtén ag tóg ke gé fóg ta escolta ag, ag tỹ Passo Fundo ra ag rĩgmũ kỹ. Vãme tag to rá vỹ livro “Toldo Chimbangue: história e luta Kaingang em Santa Catarina”, pgs. 19 a 24 ki. Vãme tag tag to rá vỹ Site página do Portal Kaingang ki. Pã'i ta fóg ag tỹ kanhgág kãgtén sór mũ kanhgág ag pi krónh-krónh ke ja nĩgtĩ, cacique Nicafin ti mré hã. Kỹ ser prỹg ta 1910 kã Governador vỹ kanhgág ag ẽmã nĩgjãg ke mũ ser, Rio Grande do Sul ki kanhgág ag ẽmã kar ti. Ũn ta ẽmã ta Erexim vej kãtĩ mũ ti hã vỹ tỹ funcionário Raul Abott ti nĩ.
Kãgrá tag vỹ tỹ 1910 kã kanhgág tỹ pã'i ag nỹtĩ:

Kỹ ser prỹg tỹ 1911 governador vỹ kanhgág ag ẽmã tỹ Ventarra (Vẽn Tar) tá demarcação han mũ, hãra ag pi Erexim tá kanhgág ag mỹ ag demarcação han mũ. Prỹg tag kã Erexim tá kanhgág ag vỹ Ventarra tá kanhgág ag 'e kãfór nỹtĩg tĩ, kar Votouro tá ag kãfór ke gé. Kỹ ser 1911 kã Comissão (fóg ag) vỹ: ga ta Ventarra mré Erexim demarc ke ẽg tóg ken ka rán ja nĩgtĩ, hãra ag un-ón ja vẽgtĩ, ag tỹ Erexim tá ga tag ti jé tá kanhgág tỹ ta pã'i tũ nĩ jé ke ja vẽgtĩ. Hãra kanhgág pi Erexim tá ga ẽn to rára ta krỹ ke mũ, link tag ki vé: