Toldo Erexim

Ẽmã ta "Re Sĩ" vỹ tỹ kanhgág ag tũ pẽ nỹ, hãra vỹsa fóg ag vỹ kanhgág nĩgã vyn ja nĩgtĩ, kỹ ag vỹ ẽmaã tag to (Toldo Erexim) ke ja fã tĩgtĩ.

"EREXIM" ven ra.